Geldvoorelkaar

Herfinancieren van schulden

De bedrijfsfinanciën zijn continu in beweging. Dat maakt dat gemaakte keuzes in het verleden soms niet altijd meer de beste optie zijn voor morgen. Zakelijk herfinancieren van schulden kan dan een oplossing bieden. Investeerders blijken hier met uitstek geschikt voor.

HerfinancierenHet herfinancieren van schulden kan een duidelijke aanleiding hebben. Bijvoorbeeld omdat het bedrijf is/wordt overgenomen, en de nieuwe eigenaar andere vormen van kapitaal tot zijn beschikking heeft. Of als een zware periode achter de rug is, en het bedrijf dus kan kiezen voor kapitaal met betere voorwaarden.

Maar ook bij bedrijven die al langer goed draaien, kan het helpen om het vreemd kapitaal eens goed onder de loep te nemen. Heb je nu wat vaste financiële lasten door eerder afgesloten kredieten en kun je deze ergens anders goedkoper lenen? Dan is het slim om deze te herfinancieren.

Met je bedrijf tijdelijk geld lenen? Kredietvooruit.nl! Belangrijke voorwaarden: je bedrijf moet langer dan een jaar bestaan en jaarlijks 50.000 euro omzet hebben.

Vrijwel elk bedrijf heeft vreemd vermogen

Bedrijven hebben meestal meerdere vormen van krediet. Soms zelfs zonder dat ze zich hier bewust van zijn. Denk aan leveranciers die leveren op basis van leverancierskrediet. Maar ook andere crediteuren, een bankgarantie op een zakelijke deal, of een leasecontract voor een dure machine of bedrijfsauto. Daarnaast maakt een bedrijf, sneller dan een consument, schulden. Denk aan betalingen die je doet met een creditcard en gespreid betaalt. Of een rekening courant-rekening (rood staan) op de lopende betaalrekening. Bedrijfsfinanciën zijn tenslotte zelden stabiel. Bijna elke onderneming kent pieken en dalen in het jaar waardoor de bedrijfscijfers als liquiditeit en eigen vermogen tijdelijk onder druk komen te staan.

Vrijwel elk bedrijf heeft schulden op zijn balans.

Als je vervolgens een (groei)lening aan wilt gaan omdat je een nieuwe kans in de markt wilt pakken, kan het zijn dat je deze niet meer uit de markt kan halen omdat je al te veel vreemd vermogen hebt aangetrokken. Ook kan het zijn dat het versnipperde vreemde vermogen naar verhouding hoge rentelasten met zich meebrengt. In deze gevallen kan het zakelijk herfinancieren van al deze schulden uitkomst bieden.

Bestaande schulden herfinancieren

Herfinancieren betekent in de meeste gevallen dat er een nieuwe lening wordt aangegaan, die bestaande leningen aflost. De schulden blijven gelijk, maar krijgen gunstigere voorwaarden. Bijvoorbeeld als de nieuwe lening gemiddeld gezien een lagere rentelast heeft of indien de lening achtergesteld is, zodat deze geen negatief effect meer heeft op de solvabiliteit.

Ondernemers die het lastig hebben willen nog wel eens op zoek gaan naar mogelijkheden om te herfinancieren. In die gevallen zal ook de nieuwe lening al snel een korte looptijd of hoge marktrente met zich meekrijgen, als er al mag worden geherfinancierd. Want zakelijke leningen hebben vaak boeteclausules, wanneer deze vervroegd worden afgelost via een nieuwe goedkopere lening. Investeerders zijn daarnaast niet zo happig op het pure reorganiseren van geld, tenzij ze zelf ook invloed kunnen uitoefenen op het reorganiseren van de organisatie zelf.

Extra kapitaal ophalen dankzij een herfinancieringsronde

Maar herfinancieren is niet alleen geschikt voor ondernemers die kosten willen drukken of de administratie willen reorganiseren. Het kan ook geschikt zijn voor organisaties die juist extra geld willen ophalen. Investeerders zijn vaak op zoek naar bedrijven die dankzij investeringskapitaal een goede groei kunnen realiseren. Met name voor het herfinancieren via een achtergestelde lening worden investeerders veelal ingeschakeld. Die kunnen veel geld verdienen omdat ze zo op een lening aan een gezond en groeiend bedrijf toch een hoge rente kunnen vragen.

De achtergestelde lening wordt bij solvabiliteitsberekeningen vaak gezien als eigen vermogen. Dat maakt dat het bedrijf bij een volgende financieringsronde sterker overkomt. Voor de onderneming kan het versterken van de solvabiliteit dus niet alleen een middel zijn om de huidige leningen te reorganiseren, maar ook om daarnaast nog meer geld op te kunnen halen uit de markt. Zo is de marktrente op bijvoorbeeld een crowdfunding-campagne veelal goedkoper, als er eerst een deel van de financieringsbehoefte achtergesteld is via een investeerder.