Lendahand

Vreemd vermogen

Wanneer je een bedrijf opricht, red je het niet altijd met eigen middelen. In veel gevallen moet er vreemd vermogen worden aangetrokken. Als het al even bestaat, kan het vreemd vermogen ook opeens ontstaan, omdat je iemand nog wat tegoed bent. Op de balans wordt deze financiering uitgesplitst in schulden op de korte termijn en schulden op de lange termijn, oftewel kort en lang vreemd vermogen.

Vreemd vermogenSamen met het eigen vermogen is het vreemde vermogen het garantievermogen van jouw onderneming. Het eigen vermogen wordt gezien als een buffer voor toekomstige verliezen. Op de balans wordt dit ook wel aangeduid als een reserve.

De naam vreemd vermogen klinkt als geld van een duistere geldschieter en als je de term niet kent kun je hiervan schrikken. Maar eigenlijk heeft elk bedrijf ermee te maken en gaat het om al het geld dat in de onderneming zit en niet van jou is. Al het geld dus van je crediteuren, maar ook geld dat je hebt geleend van een bank, of nog moet betalen aan een leverancier.

Vreemd vermogen is het kapitaal dat niet van jou is en/of jij nog aan iemand tegoed bent.

Kort vreemd vermogen

Aangezien het gaat over de schulden van je onderneming, vind je het vreemde vermogen terug op de creditzijde van de balans. Wanneer de schuld een looptijd heeft van minder dan een jaar, valt het onder kort vreemd vermogen. Voorbeelden hiervan zijn crediteuren, tijdelijke bankschulden en belastingen die je nog moet betalen. Kort vreemd vermogen wordt ook wel omschreven als kortlopende – of vlottende schulden. Stel dat je een bank of andere financierder bereid hebt gevonden om je een lening te verstrekken en je moet dit bedrag binnen een jaar terugbetalen, dan is er in de periode dat het op je rekening staat sprake van kort vreemd vermogen. Een ander voorbeeld van een kortlopende schuld is wanneer je tijdelijk rood staat op je zakelijke rekening.

Snel vreemd vermogen nodig? Kredietvooruit.nl! Belangrijke voorwaarden: je bedrijf moet langer dan een jaar bestaan en jaarlijks 50.000 euro omzet hebben.

Leverancierskrediet en nog te betalen belastingen

Ook leverancierskrediet valt onder het kopje kort vreemd vermogen, omdat het geld voor de geleverde goederen niet altijd direct, maar wel op korte termijn moet worden betaald. In de meeste gevallen zal je de factuur binnen maximaal drie maanden moeten voldoen. Sommige leveranciers vragen bovenop het factuurbedrag een rentevergoeding. Een vergelijkbare financieringsvorm is kopen op afbetaling, waarbij je de factuur in termijnen betaalt.

Een ander moment waarop er kort vreemd vermogen ontstaat, is wanneer jouw klant een bestelling plaatst en betaalt terwijl jij het product nog niet hebt geleverd. Het geld staat dus wel al op je rekening, maar tegelijkertijd heb je nog een schuld in de vorm van het nog te leveren product. Deze vorm wordt afnemerskrediet genoemd. Op de balans vind je dit terug onder het kopje vooruit ontvangen bedragen.

Verder ontstaat er kort vreemd vermogen wanneer je belastingaangifte doet en op basis daarvan een aanslag ontvangt. In dit geval heb je een kortlopende schuld bij de belastingdienst. Op de balans vind je belastingschulden terug als te betalen belastingen.

Lang vreemd vermogen

Naast schulden op de korte termijn is de kans groot dat je als ondernemer ook een aantal schulden op de lange termijn hebt. Bedraagt de terugbetalingstermijn langer dan een jaar, dan wordt er gesproken over lang vreemd vermogen. Denk bijvoorbeeld aan hypotheken en langlopende leningen. Waar er over kort vreemd vermogen niet altijd een rente over het geleende bedrag moet worden betaald aan de geldverschaffer, is dit bij lang vreemd vermogen doorgaans wel het geval.

Voor een langlopende lening kun je een beroep doen op de bank, maar het is ook een optie om geld te lenen van bijvoorbeeld familie, vrienden of bekenden door middel van een onderhandse lening. Bij deze financieringsvorm, die meestal zonder tussenkomst van de bank tot stand komt, worden de voorwaarden over de looptijd van de lening, de manier van aflossing en het rentepercentage in onderling overleg tussen jou en de geldverstrekker bepaald.

Wat is een gezonde balans?

Om te bepalen hoe jouw bedrijf zich financieel ontwikkelt, is het belangrijk om niet alleen naar de balans en winst- en verliesrekening te kijken, maar ook naar de onderlinge verbanden over een langere periode. Zo laat de liquiditeit zien in welke mate je in staat bent om op korte termijn aan je verplichtingen te kunnen voldoen. Kun je bijvoorbeeld kortlopende schulden betalen zonder dat je hiervoor nieuwe financiële bronnen moet aanboren? Om hier een goede inschatting van te maken, kun je de cijfers van de vlotte activa delen door het korte vreemde vermogen. Is de uitkomst 1 of hoger, dan heb je op korte termijn voldoende liquiditeit om in ieder geval de kortlopende schulden te betalen.

Een andere manier om te bepalen in hoeverre je afhankelijk bent van schuldeisers is door de solvabiliteit van je onderneming te berekenen. Dit is niet alleen interessant voor jezelf, maar ook voor de bank. Veel banken vragen namelijk naar de solvabiliteitsratio als je een kredietaanvraag doet. Je berekent dit door je eigen vermogen te delen door het totaal vermogen en dit te vermenigvuldigen met 100%. Over wat financieel gezond is, zijn de meningen verdeeld. Waar de één aangeeft dat dit minimaal 50% moet zijn, is de ander tevreden met een uitkomst tussen de 25 en 40%. Voor de continuïteit van je bedrijf is het prettig wanneer de solvabiliteitsratio niet te laag is, zodat je ook aan je verplichtingen kunt voldoen wanneer je inkomsten tijdelijk wat minder zijn.