Vreemd vermogen

Als je een bedrijf begint red je het niet altijd met eigen middelen. Vaak heb je vreemd vermogen nodig. Als een onderneming al langer bestaat, ontstaat vreemd vermogen ook als je iemand nog wat tegoed bent. Op een balans vind je deze financiering terug in schulden op de korte termijn en schulden op de lange termijn.

Wat is vreemd vermogen?

Wat is vreemd vermogen? Samen met het eigen vermogen is het vreemd vermogen het garantievermogen van jouw onderneming. Al het geld dat de onderneming heeft geleend of nog moet betalen is vreemd vermogen. Wat overblijft is het eigen vermogen van de onderneming.

De naam vreemd vermogen klinkt spannend en als je de term niet kent kun je hiervan schrikken. Maar eigenlijk heeft elk bedrijf ermee te maken en gaat het om geld dat de onderneming nog moet betalen aan crediteuren, heeft geleend van een bank, of nog moet betalen aan een leverancier.

Vreemd vermogen is het kapitaal dat niet van jou is en/of jij nog aan iemand tegoed bent.

Snel zakelijk geld lenen voor je onderneming? Floryn of BridgeFund. Je bedrijf moet langer dan een jaar bestaan en jaarlijks minimaal 50.000 euro omzet hebben.

Het vermogen van je onderneming onderverdelen.

Kort vreemd vermogen

Het vreemde vermogen zijn schulden van je onderneming en vind je terug op de creditzijde van de balans. Schulden met een looptijd van minder dan een jaar vallen onder het kort vreemd vermogen. Voorbeelden hiervan zijn crediteuren, tijdelijke bankschulden en belastingen die je nog moet betalen.

Wanneer de schuld een looptijd heeft van minder dan een jaar, valt het onder kort vreemd vermogen.

Kort vreemd vermogen wordt ook wel omschreven als kortlopende – of vlottende schulden. Dat kan een lening zijn die je binnen een jaar moet terugbetalen, maar ook aankopen waarvan de factuur nog niet betaald is vallen onder het kort vreemd vermogen. Een ander voorbeeld van een kortlopende schuld is wanneer je rood staat op je zakelijke rekening.

Snel zakelijk geld lenen voor je onderneming? Floryn of BridgeFund. Je bedrijf moet langer dan een jaar bestaan en jaarlijks minimaal 50.000 euro omzet hebben.

Leverancierskrediet en nog te betalen belastingen

Ook leverancierskrediet valt onder het kopje kort vreemd vermogen, omdat je het geld voor de geleverde goederen niet altijd direct, maar wel op korte termijn moet betalen. Meestal moet je de factuur binnen maximaal drie maanden voldoen. Sommige leveranciers vragen bovenop het factuurbedrag een rentevergoeding. Vergelijkbaar met kopen op afbetaling, waarbij je de factuur in termijnen betaalt.

Een ander moment waarop er kort vreemd vermogen ontstaat, is wanneer jouw klant een bestelling plaatst en betaalt terwijl jij het product nog moet leveren. Het geld staat dus wel al op je rekening, maar tegelijkertijd heb je nog een schuld in de vorm van het nog te leveren product. Deze vorm wordt afnemerskrediet genoemd. Op de balans vind je dit terug onder het kopje vooruit ontvangen bedragen.

Verder ontstaat er kort vreemd vermogen wanneer je belastingaangifte doet en op basis daarvan een aanslag ontvangt. In dit geval heb je een kortlopende schuld bij de belastingdienst. Op de balans vind je belastingschulden terug als te betalen belastingen.

Balans berekenen

Lang vreemd vermogen

Naast schulden op de korte termijn is de kans groot dat je als ondernemer ook een aantal schulden op de lange termijn hebt. Bedraagt de terugbetalingstermijn langer dan een jaar, dan wordt er gesproken over lang vreemd vermogen. Denk bijvoorbeeld aan hypotheken en langlopende leningen. Waar er over kort vreemd vermogen niet altijd een rente over het geleende bedrag moet worden betaald aan de geldverschaffer, is dit bij lang vreemd vermogen doorgaans wel het geval.

Voor een langlopende lening kun je een beroep doen op de bank, maar het is ook een optie om geld te lenen van bijvoorbeeld familie, vrienden of bekenden door middel van een onderhandse lening. Bij deze financieringsvorm, die meestal zonder tussenkomst van de bank tot stand komt, worden de voorwaarden over de looptijd van de lening, de manier van aflossing en het rentepercentage in onderling overleg tussen jou en de geldverstrekker bepaald.

Liquiditeit en solvabiliteit

Om te bepalen hoe jouw bedrijf zich financieel ontwikkelt, is het belangrijk om niet alleen naar de balans en winst- en verliesrekening te kijken, maar ook naar de onderlinge verbanden over een langere periode. Zo laat de liquiditeit zien in welke mate je in staat bent om op korte termijn aan je verplichtingen kan voldoen.

Kun je kortlopende schulden betalen zonder dat je hiervoor nieuw kapitaal nodig hebt? Om hiervan een  inschatting te maken kun je de cijfers van de vlotte activa delen door het korte vreemde vermogen. Bij een uitkomst 1 of hoger heb je op korte termijn voldoende liquiditeit om kortlopende schulden te betalen.

Een andere manier om te bepalen in hoeverre je afhankelijk bent van schuldeisers is door de solvabiliteit van je onderneming te berekenen. Dit is niet alleen interessant voor jezelf, maar ook voor de bank. Veel banken vragen namelijk naar de solvabiliteitsratio als je een kredietaanvraag doet.

Je berekent dit door je eigen vermogen te delen door het totaal vermogen en dit te vermenigvuldigen met 100%. Over wat financieel gezond is, zijn de meningen verdeeld. Waar de één aangeeft dat dit minimaal 50% moet zijn, is de ander tevreden met een uitkomst tussen de 25 en 40%. Voor de continuïteit van je bedrijf is het prettig wanneer de solvabiliteitsratio niet te laag is, zodat je ook aan je verplichtingen kunt voldoen wanneer je inkomsten tijdelijk wat minder zijn.